Pytania? Oferujemy wsparcie przy doborze pamięci. Zapraszamy do kontaktu.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ULTRA Marcin Majchrzak, ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, NIP: 2530045218, REGON: 381764080, za pośrednictwem sklepu internetowego Ultraupgrade.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez ULTRA Marcin Majchrzak, ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, NIP: 2530045218, REGON: 381764080 usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ultraupgrade.pl i jest prowadzony przez podmiot ULTRA Marcin Majchrzak, ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, NIP: 2530045218, REGON: 381764080.

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy: ULTRA Marcin Majchrzak, ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin

b) adres poczty elektronicznej: info@ultraupgrade.pl

c) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 794 166 265

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 1. Ultraupgrade - ULTRA Marcin Majchrzak, ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, NIP: 2530045218, REGON: 381764080.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Ultraupgrade, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Ultraupgrade w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Ultraupgrade, po dokonaniu przez Klienta; Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;
 11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Ultraupgrade;
 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 13. Salon - sklep firmowy prowadzony przez Ultraupgrade znajdujący się pod adresem: ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez Ultraupgrade Towary do bieżącej sprzedaży.
 14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Ultraupgrade za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 15. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Ultraupgrade przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Ultraupgrade.

§ 2. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Witryna Sklepu Internetowego została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:
 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu Internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste Ultraupgrade lub osób trzecich.
 2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Ultraupgrade.
 3. Ultraupgrade wskazuje, iż Internet jest siecią o charakterze publicznym, a korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może stanowić dla Klientów zagrożenie pozyskania i modyfikowania ich danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 4. Za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, wszelkie prawa do Sklepu Internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Ultraupgrade, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Ultraupgrade wyrażoną na piśmie.
 5. Ultraupgrade w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Ultraupgrade, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 3. Ceny

 1. Ceny Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Informacje o cenie Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dla Towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny Towarów uwidocznione w Salonie.
 5. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 4. Rejestracja

 1. Klient może złożyć zamówienie dokonując nieodpłatnej Rejestracji lub nie.
 2. Dokonanie rejestracji powoduje powstanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Klienta powstaje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od Ultraupgrade, na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.
 5. W momencie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu. Akceptacja postanowień regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala Hasło.
 7. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez zalogowanie się na Konto i wypełnienie właściwego formularza, lub poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy Ultraupgrade wskazany w § 1 punkt 2 Regulaminu, co jednak może nastąpić jedynie po uprzednim potwierdzeniu przez Ultraupgrade tożsamości Klienta.
 10. Ultraupgrade może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta, w przypadku gdy:
 1. Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
 3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie
 1. Ultraupgrade może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta j na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 4. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.

§ 5. Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Ultraupgrade przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego (www.ultraupgrade.pl) przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.ultraupgrade.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.
 5. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „SKŁADAM ZAMÓWIENIE”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, obszaru i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „ZMIEŃ” widoczny na stronie Sklepu Internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia i naciśnięciu przez Klienta na przycisk „SKŁADAM ZAMÓWIENIE”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana przez Ultraupgrade wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Ultraupgrade przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Ultraupgrade z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Ultraupgrade. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Ultraupgrade o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 11. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Usługi, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na świadczenie mu Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 12. Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjmowane są poprzez stronę www.ultraupgrade.pl i realizowane według kolejności ich składania.
 13. W momencie dostarczenia Klientowi przesyłki zawierającej zamówiony Towar Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki, a w razie stwierdzenia występowania jakichkolwiek ubytków lub uszkodzeń, niezwłocznie o tym fakcie poinformować przewoźnika, a następnie Ultraupgrade.
 14. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia Salonu Ultraupgradend, jako miejsca dostarczenia zamówionego Towaru (to jest wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia opcji „ODBIÓR OSOBISTY W SALONIE ULTRAUPGRADE”), Klient zostanie powiadomiony przez Ultraupgrade o gotowości zamówionego Towaru do odbioru w salonie wybranym przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) przesłanej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zgodnie z danymi podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.
 15. W celu odbioru zamówionego Towaru w salonie Ultraupgrade, Klient przedstawi Ultraupgrade w miejscu odbioru Towaru numer zamówienia.
 16. Zamówiony Towar, dostarczony do Salonu wybranego przez Klienta w zamówieniu, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta we wskazanym powyżej salonie przez 7 dni roboczych od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego Towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail). Zamówiony Towar może zostać odebrany przez Klienta w salonie wskazanym w zamówieniu w godzinach jego otwarcia.
 17. W przypadku, gdy odbiór zamówionego Towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w ustępie powyżej, Klient i Ultraupgrade mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 18. W przypadku, gdy Klient nie odbierze zamówionego Towaru w Salonie Ultraupgrade przez siebie wybranym w zamówieniu w terminie określonym w ustępie 16 powyżej, Ultraupgrade ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Ultraupgrade może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim najwcześniej w terminie 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Towaru przez Klienta, określonego w ustępie 16-17.
 19. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Ultraupgrade w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 6. Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego i czas dostarczenia przesyłki przez kuriera DPD Parcel Polska Sp. z o.o. (dalej: „DPD”).
 2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju Towaru i jest podawany przy jego opisie w Sklepie Internetowym.

§ 7. Sposoby płatności

 1. Ultraupgrade oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
 1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Ultraupgrade (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Ultraupgrade potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Ultraupgrade);
 2. Gotówką przy odbiorze Towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego Towaru) na podstawie wystawionej wcześniej przez Ultraupgrade Faktury Proforma. Maksymalna kwota pobrania przesyłki wynosi 11 000 zł. Wysokość kwoty jaką można zapłacić kurierowi gotówką jest ograniczona do 6 500 zł brutto. Jeżeli kwota pobrania przekracza 6 500 zł odbiór przesyłki może nastąpić wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta DPD.
 3. Gotówką przy odbiorze Towaru w salonie Ultraupgrade.
 4. Kartą płatniczą w systemie on-line za pośrednictwem First Data Polcard.
 5. Przelew z odroczoną płatnością jest możliwy dla podmiotów niebędących Konsumentami, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Ultraupgrade i po podpisaniu umowy o współpracy.

 

§ 8. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych w naszym sklepie produktów odbywa się za pośrednictwem firmy DPD Polska.
 2. Ultraupgrade ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Termin Dostawy i czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Czas realizacji zamówienia obejmuje termin, w którym Ultraupgrade skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony Towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

§ 11. Rezygnacja z zamówienia

 1. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres sklep@ultraupgrade.pl
 2. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku, jeśli Towar nie został jeszcze wysłany do Klienta oraz zamówienie nie dotyczy imiennych licencji na oprogramowanie lub Towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.

§ 12. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Ultraupgrade mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 13. Rękojmia

 1. Ultraupgrade zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych. Ultraupgrade jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadu, gdy Towar posiada wadę, Klient może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Ultraupgrade niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Ultraupgrade albo Ultraupgrade nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Ultraupgrade usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Ultraupgrade. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Ultraupgrade jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Ultraupgrade może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Ultraupgrade.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Ultraupgrade lub do wybranego Salonu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Ultraupgrade.
 2. Ultraupgrade odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.ultraupgrade.pl/reklamacje.html, na adres mailowy: info@ultraupgrade.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Ultraupgrade lub do Salonu Ultraupgrade.
 4. Ultraupgrade w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Klient może zgłosić Ultraupgrade reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Ultraupgrade. Reklamacja może być złożona na adres mailowy: info@ultraupgrade.pl , w formie pisemnej na adres siedziby Ultraupgrade lub do Salonu Ultraupgrade.
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Ultraupgrade niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 14. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem -zarówno firma jak i klient indywidualny, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się
  - w przypadku zakupu jednego towaru: Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  -  w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno: Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  -  w przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach: Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
  - w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony: Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Ultra Marcin Majchrzak, ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, tel. +48 794166265, e-mail info@ultraupgrade.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.ultraupgrade.pl/ . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:
 1. dla osób płacących przelewem lub za pobraniem - oświadczenie
 2. dla osób płacących on-line za pośrednictwem serwisu płatności np.: tPay- oświadczenie.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Ultraupgrade przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Ultraupgrade niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Ultraupgrade o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres siedziby Ultraupgrade. Konsument może również zwrócić Towar w Salonie Ultraupgrade w godzinach jego otwarcia.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ultraupgrade, Ultraupgrade nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Ultraupgrade niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ultraupgrade.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Ultraupgrade przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Ultraupgrade może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 15. Usługi nieodpłatne

 1. Ultraupgrade świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 1. Formularz kontaktowy;
 2. Newsletter;
 3. Prowadzenie Konta Klienta;
 4. Zapytaj o produkt;
 1. Usługi wskazane w §14 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Odpowiedź na zapytania, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt d) udzielana jest dniach roboczych w godzinach: 09:00-17:00.
 2. Ultraupgrade zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Ultraupgrade.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Ultraupgrade.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Ultraupgrade na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Ultraupgrade. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Ultraupgrade. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Ultraupgrade, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 11. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Ultraupgrade.
 12. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Ultraupgrade.
 13. Ultraupgrade jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Ultraupgrade lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Ultraupgrade zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 16. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Ultraupgrade o potencjalnym naruszeniu.
 2. Ultraupgrade powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 17. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Ultraupgrade i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Ultraupgrade nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
 1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w Regulaminie, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Ultraupgrade, jak również upoważnia Ultraupgrade do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Klient nie jest uprawniony do:
 1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 1. Ultraupgrade ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §15 Regulaminu.
 2. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §15 Regulaminu, Ultraupgrade zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Ultraupgrade nie jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 3. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Ultraupgrade umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 18. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Ultraupgrade o potencjalnym naruszeniu.
 2. Ultraupgrade powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 19. Polityka Prywatności i Plików Cookies


§ 20. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Ultraupgrade mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Ultraupgrade stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Ultraupgrade z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Ultraupgrade wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

 

§ 20. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  Spory konsumenckie,
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich,
  Ważne adresy,
  Sprawy indywidualne.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu za pośrednictwem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Ultraupgrade:
 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Ultraupgrade przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 1. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu: www.poznan.wiih.gov.pl/
 2. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 5. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej Ultraupgrade do kontaktu z Klientami: info@ultraupgrade.pl
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Ultraupgrade wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 23. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Ultraupgrade. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Ultraupgrade, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Ultraupgrade. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

§ 24. Cookies

 1. Ultraupgrade wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego. Pozwalają one na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony Sklepu Internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta.
 4. Klient może w każdym czasie wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.
 5. Szczegółowe informacje na temat cookies można znaleźć tutaj.

§ 25. Postanowienia końcowe

 1. Ultraupgrade uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
 1. okoliczności siły wyższej,
 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
 3. zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Ultraupgrade powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Ultraupgrade przez Klienta.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://www.ultraupgrade.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html oraz w siedzibie Ultraupgrade.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Ultraupgrade poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ultraupgrade, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Umowy z Ultraupgrade zawierane są w języku polskim.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.
pixel